За да осигурим правата Ви по новата европейска директива GDPR, от 25.5.2018 AmAm.bg е с обновена Политика за защита на личните данни, с която може да се запознаете ТУК
AmAm.bg използва "бисквитки", за да подобри вашето взаимодействи със сайта, да анализира посещенията, и да персонализира съдържанието и рекламите.
ПРОМОЦИИ  Търси Как да поръчам ? Сигнализирай !!! РЕГИСТРАЦИЯ
Знаете ли, че: Кислорода и светлината могат да разрушат витамин D Име:  Парола: 
София Варна Пловдив Русе Бургас Стара Загора Плевен Велико Търново Сливен Благоевград Перник Пазарджик Добрич Шумен Ямбол Ловеч Силистра
Поканете ни и във Вашия град.
Добавете и Вашето заведение.
ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на уебсайт www.amam.bg

Добре дошли в уебсайта www.amam.bg!

Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

Настоящите Общи условия („ОУ”) съдържат условията, при които АМАМ БГ ООД, вписано в ТР с ЕИК 131332902, със седалише и адрес на управление: гр. София 1113, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул. "Николай Хайтов" 2, вх.Г, ет.6, ап. 18 („Доставчик”) предоставя съдържание и услуги на клиенти, регистрирани потребители („Потребител/и”) чрез платформа за онлайн поръчки, разплащания и доставка на ястия, храни и напитки („Продукт/и”) от интерактивно меню в уебсайт с адрес www.amam.bg („Уебсайт”).

I. Приложимост & Приемане на настоящите условия

1. С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин услугите на уебсайта, Потребителят потвърждава, че е запознат с ОУ и приема безусловно да е обвързан с тези условия, включително с Политиката за личните данни и други писмени условия и регламенти на доставчика, публикувани в уебсайта.
2. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители на уебсайта www.amam.bg и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителя и Доставчика, като взаимоотношенията между тях се регулират изключително от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия, правила и инструкции, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които представляват неразделна част от ОУ. Използването на уебсайта се подчинява и на всички императивни разпоредби на действащото законодателство.
3. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Доставчика.
4. Доставчикът си запазва правото по всяко време да внася промени в ОУ. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта или чрез лично съобщение, изпратено на посочения при регистрация потребителски електронен адрес. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира за бъдещи промени и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ.

II. Характеристики на услугите
5. Целта на този уебсайт е да осигури лесна и удобна услуга на потребителите с предоставянето на възможност за поръчка на продукти от ресторанти и други обекти в избран район, които предлагат храна, напитки и други продукти чрез доставка до дома или чрез услуга „Вземи сам” за получаване на място в избрания от потребителя ресторант/обект. Интерактивните менюта в уебсайта позволяват на потребителите да избират продукти и да ги поръчват чрез бутон за поръчка.
6. Доставчикът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите и контрагентите, на техен риск и отговорност. Потребителят носи отговорност за избора на всяка стока или услуга и за съответствието им с очакванията и изискванията му към тях. www.Amam.bg не участва нито се намесва по какъвто и да е начин в производството на продуктите, произведени в ресторантите/обектите, представени в уебсайта. Ресторантите/обектите са длъжни да се съобразяват с приложимите разпоредби, правила, регламенти и стандарти, отнасящи се до приготвянето на продуктите, тяхното качество и безопасност.
7. Описанието за начина на поръчка, плащане и вид доставка на избраните продукти през платформата на Доставчика е посочено в разделите "Въпроси-отговори" и "Инструкции". Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са дадени с кратко описание и чрез визуално представяне на продуктите със снимки в уебсайта. Снимките на продуктите дават обща визуална представа за тях без гаранция за абсолютно съответствие с вида на готовия продукт.

III. Цени
8. Всички цени на стоките и услугите, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на стоките и услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Доставчикът и ресторантите/обектите, представени в уебсайта си запазват правото на промени в обявените цени, без задължение за предварително уведомяване на потребителите за тези промени. Цените, посочени за всеки отделен продукт, НЕ включват цената на доставката им, както и други допълнителни разходи за прибори, кутии и други.

IV. Достъп и регистрация
9. Услугите на уебсайта се използват по желание на потребителите, на техен риск и отговорност. Достъп до услугите се предоставя само на регистрирани потребители с оглед избягване на злоупотреби и за улеснение при многократно използване услугите на уебсайта и за ползване на промоционали цени и игри с награди.
10. Потребителят се регистрира чрез попълване на формата за регистрация. Потребителят носи отговорност за запазването в тайна на своето потребителско име, данни за профила и парола.
11. С попълването на задължителните данни и избор на бутона "Регистрирам се", Потребителят потвърждава, че се е запознал с настоящите ОУ и с Политиката за лични данни на Доставчика и изразява своето неотменно и безусловно съгласие с тях. С регистрацията си и с ползването на услугите, Потребителят декларира, че е пълнолетен и дееспоспособен да сключва сделки. Ако Потребителят е непълнолетен, той може да прави поръчки в уебсайта само в присъствието на родител или настойник.
12. Потребителят се съгласява, че е единствено отговорен за всички действия или бездействия във връзка с неговия профил и парола, включително за съдържанието, създадено или асоциирано с неговия профил. Потребителят е отговорен за опазване конфиденциалността на получените потребителско име и парола и е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

V. Общи разпоредби за поръчка и доставка
13. Всяка поръчка на продукт през уебсайта е свързана със задължение на Потребителя за плащане. Потребителят използва бутона “Избирам” за всеки избран продукт от интерактивното меню в уебсайта, след което използва бутона за поръчка “Поръчай”. За окончателно потвърждаване на поръчката, Потребителят използва бутона „Потвърди поръчката”. Подробно описание за начина, по който се извършва поръчката и доставката на избраните от потребителя продукти се съдържа в разделите "Инструкции" и "Как да поръчам". Всяка завършена поръчка на Потребителя през платформата на Доставчика представлява валидно сключен между страните онлайн договор за покупко-продажба на продукт/и.
14. При избор на услугата „Вземи сам” (Take Away), Потребителят изразява съгласието си да получи избраните и поръчани от него продукти на място, на съответния адрес в избрания ресторант/обект. Заплащането на поръчката се извършва на място при получаване на продуктите или по друг начин, избран от Потребителя, в зависимост от предлаганите възможности за плащане на услугата.
15. Потребителят може да променя прибавените във формата за поръчка продукти по вид и количество или да се откаже от избраните до момента продукти във всеки момент преди потвърждането на поръчката.След финализиране на поръчката, Потребителят получава имейл, а при първата си поръчка и обаждане от оператор за потвърждение.Имейлът съдържа пълна информация относно заявката (данни на потребителя и избрани стоки, адрес за доставка, срок за получаване и начин на плащане).С потвърждаването на поръчката от Доставчика, договорът за онлайн покупка на продукт(и) се счита за сключен.
16. Разноските по доставката се упоменават в хода на пазаруването, преди окончателното потвърждаване на поръчката. Те се включват в крайната цена на поръчката. Условията за доставка са различни и се определят от представените в уебсайта ресторанти/обекти. Подробности за цени, начини и сроковете за доставка се съдържат в раздела „Въпроси-отговори”.
17. В случай, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена, по независещи от Доставчика причини, Потребителят се уведомява устно чрез обаждане от оператор или писмено с мейл, като на Потребителя се предоставя възможност да избере дали да откаже поръчката и да получи обратно заплатената сума, при вече осъществено плащане, или да промени поръчката си с друга стока на същата или по-висока цена.В случай, че избере продукт с по-висока цена, потребителят доплаща разликата в сумата. При избор на стока с по-ниска цена, разликата не подлежи на възстановяване. Възстановяването на сумата при анулиране на поръчката се осъществява в седмодневен срок от датата на съобщението за невъзможост на доставката.

VI. Права и задължения на страните
18. Потребителите на услугите на уебсайта www.amam.bg НE се ползват от правото на отказ и връщане на закупен продукт, доколкото в съответствие с чл. 57, т.4 от ЗЗП, това право НЕ се прилага за договорите за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
19. Потребителят има право:
19.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.
19.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Актуализираната от Потребителя информация ще бъде обновена незабавно.
19.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване/изтриване/ на своя потребителски профил с изрично писмено искане към Доставчика на адрес: orders@amam.bg.
19.4. Да избере свободно продуктите и количеството им, начина на получаването им и начина на плащане измежду посочените в уебсайта видове плащания.
19.5. Да заяви специфични изисквания отнасящи се за всяка поръчка чрез бутон “Екстри" в прозореца „Вашата поръчка до момента”.
19.6. Да получи съответен отчетен документ за плащането на завършената поръчка, съгласно Закона за счетоводството.
19.7. Потребителят има право на рекламации, касаещи качеството на продуктите, предлагани в уебсайта от съответните ресторанти/обекти. Правото на рекламация се упражнява чрез писмено оплакване, отправено чрез формата за рекламации в уебсайта. След разглеждане на оплакването служител от специализирания call center на Доставчика се свързва с Потребителя за отговор в срок до 24 часа от заявената реакламация.
19.8. Потребителят има право да върне доставена поръчка само в случаите, когато получи различни от поръчаните от него продукти като вид, брой или при несъответствие, изразяващо се в съществено отклонение на продукта от характеристиките, дадени в описанието в интерактивното меню в уебсайта. Във всички случаи, Потребителят е длъжен да прегледа доставените продукти в момента на получаването им и при несъответствие има право или да получи нови продукти, съотвестващи с поръчаните, а при невъзможност за подмяна – да получи обратно заплатената сума или да не заплати доставената поръчка.
19.9. Да използва услугата „Виртуален портфейл”, която осигурява възможност на Потребителя да превежда произволна парична сума за заплащане на поръчки на продукти през уебсайта на Доставчика за неограничен период от време или до изчерпване на преведената сума. Паричните преводи се извършват чрез осигурените от Доставчика възможни начини за плащане, посочени в уебсайта. След получаване на превода, Доставчикът уведомява Потребителя с имейл за стойността на получената сума и изпраща код чрез, който Потребителя зарежда еднократно „Виртуалния портфейл“ с преведената сума. Потребителят може да следи текущата наличност по ваучера и описание на направените транзакции в своя профил. Неизразходвани суми по ваучери подлежат на връщане само при изрично заявено желание от Потребителя, отправено писмено до Доставчика. Разходите по връщането на тези суми са за сметка на Потребителя.
20. Потребителят се задължава:
20.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.
20.2. Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация в това число актуален верен адрес за доставка, телефон за контакт и данни за издаване на счетоводен документ, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.
20.3. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.
20.4. При получаване на поръчката да провери съдържанието й за съответствие със заявката за поръчка, за ненарушена опаковка и вид.
21. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:
21.1. Копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само Flash, PHP, HTML, JavaScript, JavaApplets или друг код и/или програмни ресурси.
21.2. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на уебсайта.
21.3. Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама, потребителско и друго съдържание и информация, публикувани в уебсайта.
21.4. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.
21.5. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.
21.6. Излагането или изпращането от или към този сайт на каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.
22. Доставчикът има право:
22.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.
22.2. Да блокира достъпа на потребител до услугите и до уебсайта в цялост или до отделни части от тях при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ, при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта или са засегнати законни интереси на други потребители, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица или в случай на нужда да се запази друг значим обществен интерес.
22.3. Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Доставчика.
22.4. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.
23. Доставчикът се задължава:
23.1. Да поддържа актуална информация относно търговските обекти, представени в уебсайта, тяхното работно време, предлаганите продукти и цени.
23.2. Да обработи своевременно и коректно заявката с цел осигуряване предоставянето на място или доставка на закупени през уеб портала продукти на посочения от Потребителя адрес като не носи отговорност в случай, че посочените данни за доставка са неверни, непълни или неточни.
23.3. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена, липсва артикул, има разлика в цените и при други затруднения за осъществяването на поръчката, да се свърже незабавно с Потребителя на посочените в профила телефони или чрез писмено съобщение, изпратено на посочения в потребителски профил мейл адрес.

VII. Отговорност
24. Доставчикът не носи отговорност за:
24.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този уебсайт;
24.2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен;
24.3. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, информационни материали, публикации и друго съдържание, публикувано от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.
25. Доставчикът на услуги не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на своите настоящи и бъдещи контрагенти /заведения/, на трети лица и страни във връзка с разплащанията и доставката на закупени през уебсайта стоки. Доставчикът се ангажира единствено с разглеждането на рекламации с цел установяване отговорността на контрагенти или доставчици на стоки.
26. Доставчикът не гарантира удовлетворение на Потребителя от избраната услуга или стока, закупена през уеб портала, както и за информацията и за каквито и да е други услуги и съдържание, които се съдържат във всички външни източници към които препращат услугите и/или уебсайта посредством хипервръзки.
27. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят до основните им характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация, както и за неверни данни относно стоките, посочени от Контрагентите.
28. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при възникването на обстоятелства, които са извън неговия разумен контрол, след като е положил усилия и дължимата грижа на добрия търговец.
29. Доставчикът не носи отговорност за продукти и/или услуги на ресторантите, обектите, представени в уебсайта, които не се предлагат или не са актуални към момента на поръчката.
30. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на услугите на уеб портала или на уебсайта по отношение на неговото съдържание, Потребителят не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди от продуктите на ресторантите/обектите, представени в уебсайта. Ресторантът/обектът, предоставил продукт/и, от които са настъпили вреди за потребителите носи отговорност и е ответник по такива искове от потребители на уебсайта.
31. Доставчикът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни и други условия и правила, които са публикувани в уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ.

VIII. Защита на личните данни
32. "АМАМ БГ” ООД е регистриран администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и гарантира, че личните данни на всички потребители на уебсайта www.amam.bg се обработват съгласно този закон.
32.1. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, Доставчикът изпраща данните само на e-mail адреси, които са били посочени от Потребителя при регистрацията или отразени с последващи промени в потребителския профил. Потребителите се съгласяват, че Доставчика има право да обработва личните им данни, включително избраните потребителско име и парола, по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги, съгласно публикуваната в уебсайта Политика за личните данни, достъпна на адрес www.amam.bg/?pg=privacy
32.2. За осъществяване на поръчка в www.amam.bg се изисква потребителска регистрация с посочаване на необходимата лична информация за контакт, която се изисква във формата регистрация (e-mail, телефон, адрес за доставка и др.).Личната информация не е видима за останалите потребители и се използва само от представителите на www.amam.bg за потвърждение за статус на поръчка, наличности и доставка на стоки, поръчани чрез уеб портала, както и за предоставяне на информация относно продукти, услуги и оферти. В някои случаи, Доставчикът може да използва личната информация на потребителите, без да я разпространява публично, за да предостави услуги с по-добро качество.
33. При регистрация, потребителите имат право да приемат или откажат получаването на съобщения с рекламни и търговски цели, които след изразено от Потребителя съгласие, няма да се считат за непоискани търговски съобщения /НТС/, дори и потребителят да се е регистрирал в Регистъра на ФЛ, които не желаят да получават НТС към КЗЗЛД .
34. Доставчикът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги.
35. Доставчикът гарантира, че предоставените от потребителя лични данни не се предоставят на трети лица с изключение на случаите, когато:
35.1. е налице изрично съгласие на потребителя за това. За споделянето на всяка поверителна лична информация е необходимо да бъде дадено изричното съгласие;
35.2. тази информация е предоставяна на партньорски организации или други доверени фирми или лица, които я обработват от името на www.amam.bg със задължението да обработват личната информация съгласно настоящите условия;
35.3. са налице достатъчно основания да се сметне, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за спазване на приложимо законодателство; прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения; разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността; или предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.
36. Доставчикът публикува реклами на трети страни, които събират и използват данни от уебсайта за целите и по начина, както са описани в политиката им за поверителност и реклама.

IX. Интелектуална собственост
37. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Доставчика и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите, на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Доставчика и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.
38. Доставчикът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на снимковия и друг графичен материал на контрагентите му, нито в уебсайтове, достъпни чрез хипервръзки и линкове. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано от контрагенти, рекламодатели и други трети лица, или потребители в уебсайта, или върху съдържанието от външни източници, към които препраща уебсайта, се носи от лицата, публикували или направили видимо и достъпно това съдържание в уебсайта. В тези случаи, Доставчикът си запазва правото да предприеме действия, които са подходящи и уместни за защита на определени свои законни права на интелектуална собственост във връзка със съдържанието, достъпно в уебсайта.

X. Приложимо право
39. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.
В сила от 23.3.2015г

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на уебсайта.

© 2005 - 2014 АМАМ БГ ООД Всички права запазени.
Сигнализирай Въпроси-отговори Инструкции Гласувай в BGtop Покани приятел Реклама Контакти Корпоративен профил
Денонощен телефон на клиента:
089 78 78 500
  .  Randki  .  kagami.bg  .  Новини  .  Atol.bg  .  Запознанства  .  Това съм аз  . 
  .  Moreto.net  .  Уроци  .  Ida.bg  .  OnlineDJRadio.com  .  Строителство  .  Bourgas.org  .  Работа  .  Salsa  .  Upoznavanje  .

· Общи условия         · Политика за защита на личните данни